• darkblurbg

Kwaliteitsbeleid

Het Haagse Hof stelt kwaliteit altijd voorop. Bij het aanbieden van medische echo’s en pretecho’s, zorgt ons beleid voor het handhaven van deze kwaliteit. We hebben hiervoor een aantal kwaliteitseisen opgesteld. Voor vragen over ons kwaliteitsbeleid of onze service, kan je contact opnemen met Akke Buursma, centrummanager van Het Haagse Hof. Bekijk onze contactgegevens.

Kwaliteitseisen echoscopisten

Om de kwaliteit van de echo’s te garanderen, stellen wij in eerste instantie een aantal kwaliteitseisen aan onze echoscopisten:

 • De echoscopisten zijn bevoegd tot en bekwaam in het meten van de biometrie bij de foetus.
 • Verslaglegging en archivering gebeuren digitaal. De waarden worden door Astraia in grafieken gezet. 
 • We maken gebruik van de groeicurve van Verburg. De gemeten uitkomsten geven we ook in percentielen weer. De percentielcurve uit Astraia  draaien we uit en voegen we toe aan de uitslagbrief   

Het  Haagse  Hof  werkt  conform  de  landelijke  richtlijnen. 

Kwaliteitseisen echocentrum Het Haagse Hof

Naast het waarborgen van de kwaliteit van onze echoscopisten, zijn ook het echocentrum zelf en de protocollen waarmee we werken van belang voor de kwaliteit. We stellen daarom de volgende kwaliteitseisen, waar Het Haagse Hof aan voldoet:

 1. De landelijke protocollen voor prenatale screening zijn richtinggevend. Echoscopisten zijn hiervan op de hoogte en volgen de ontwikkelingen op dit terrein. Echoscopisten zijn op  de hoogte welke richtlijnen en protocollen bestaan en waar deze (op  internet) te vinden  Verantwoordelijk: centrummanager en  senior. 
 2. De voor echocentra relevante kwaliteitseisen uit de WKKGZ worden gevolgd. Deze zijn verwerkt in procedures en handreikingen van de Stichting STBN, onze overkoepelende stichting. De procedures en handreikingen zijn vindbaar voor en  bekend bij de medewerkers. De Manager Bedrijfsvoering ziet toe op de uitvoering hiervan. De centrummanagers en senioren voeren uit.     
  • Klachtenprocedure
  • Handreiking onbedoelde gebeurtenis
  • Procedure cliënttevredenheid enquête
 3. Per centrum zijn de volgende centrum specifieke protocollen vastgelegd, vindbaar voor en bekend bij de medewerkers. Verantwoordelijk: centrummanager en senior. 
  • Verwijsprotocollen, vastgesteld in overleg met de verwijzers:
   • van verwijzer/aanvrager naar centrum   
   • bij bijzonderheden naar tweede c.q. derde lijn
  • Werkwijze SEO (hoe verlopen alle procedures, wie doet wat wanneer en wie communiceert wat wanneer?)
  • Counselingsprotocol (indien van toepassing)
  • Follow-up procedure
 4. Alle echoscopisten kunnen altijd de meest recente informatie raadplegen. De centrum specifieke protocollen zijn voor invoering uitgebreid doorgenomen met de  echoscopisten en zijn digitaal te raadplegen. Verantwoordelijk: centrummanager en  senior. 
 5. De interne kwaliteitsborging wordt gecoördineerd door de Manager Bedrijfsvoering van  STBN en in nauwe samenwerking met de centrummanager, uitgevoerd door de  senior echoscopist. Eindverantwoordelijk is de Manager Bedrijfsvoering. 
 6. Kwaliteitsbewaking en -bevordering gebeurt in samenwerking met de betreffende De echoscopisten van de centra maken gebruik van het aanbod  van de vergunninghouder (bijvoorbeeld beeldbeoordeling, hands-on trainingen).    De centrummanager en senior stemmen het kwaliteitsjaarplan mede af op het  aanbod van de vergunninghouder.   
 7. De centra werken met aanvraagformulieren die voldoen aan de wettelijke eisen en regionale afspraken. Verantwoordelijk: Centrummanager en senior.   
 8. De centra beschikken over een pathologie map of digitaal dossier (Astraia) waarin alle bijzonderheden worden vastgelegd. Gegevens zijn terug te leiden tot het  betreffende onderzoek door de betreffende echoscopist. Verantwoordelijk:  centrummanager en senior.  
 9. Jaarlijks wordt het kwaliteitsjaarplan van het voorgaande jaar geëvalueerd met de echoscopisten van het team en geactualiseerd voor het komende jaar. De centrummanager en senior echoscopist zijn hier verantwoordelijk voor. Dit jaarplan  dient te worden vastgesteld door de stuurgroep. De bijbehorende begroting wordt  ingediend door de Manager Bedrijfsvoering. 
 10. Iedere echoscopist houdt voor zichzelf een portfolio bij. De statistiekgegevens  hiervoor worden jaarlijks aangeleverd door de centrummanager. De  statistiekgegevens kunnen door de senior worden gebruikt bij de hands-on training.   
 11. Iedere echoscopist abonneert zich op de digitale nieuwsbrief van het RIVM en stelt zich regelmatig op de hoogte van nieuwe publicaties op de website van het RIVM en  de regionale vergunninghouder betreffende de prenatale screening. De  informatieweg voor grote landelijke ontwikkelingen loopt via de daarvoor  verantwoordelijke senior. Zij houdt de grote landelijke ontwikkelingen bij en  communiceert deze met de teams.   
 12. Echoscopisten volgen bij- en nascholing en voldoen aan de door het RIVM gestelde eisen voor bijscholing. Dit is een individuele verantwoordelijkheid voor elke echoscopist. De centrummanager ziet jaarlijks toe op de naleving hiervan.   
 13. Het centrum verzamelt actief follow-up gegevens en presenteert haar werkzaamheden, resultaten, enquête- en klachtgegevens in een kwaliteitsjaarverslag. Verantwoordelijk: centrummanagers.

Maak direct een afspraak

De medewerkers van Het Haagse Hof ontvangen je graag op één van de twee centraal gelegen locaties in Den Haag. Je bekijkt je kindje in een rustige en ontspannen sfeer. Maak direct een afspraak.

Afspraak maken