• darkblurbg

Informatie over het echocentrum

Het Haagse Hof is gevestigd in Den Haag en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 000037404776 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is Het Haagse Hof bereikbaar op telefoonnummer 085 - 029 05 16 op werkdagen van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur. Ook kan je contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@echodenhaag.nl

Verwerking van persoonsgegevens 

Je persoonsgegevens worden gebruikt om je correct in te schrijven in ons systeem. Wij hebben onze eigen beveiligde servers van Het Haagse Hof en hebben voor het beheer hiervan verwerkersovereenkomsten met onze IT partners. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Deze gegevens blijven bewaard op onze servers totdat je ons verzoekt het te verwijderen. 

 

Je hebt het recht om te weten welke gegevens wij noteren en waarom. Gegevens worden vastgelegd als je daarvoor toestemming geeft. Bovendien worden alleen gegevens vastgelegd die nodig zijn voor de zorgverlening. Soms kan het voor de zorgverlening van belang zijn dat een medewerker van Het Haagse Hof met je verloskundige of gynaecoloog overlegt of informatie uitwisselt. Ook dat mag de medewerker alleen doen, als je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven. 

 

Je kunt je bij Het Haagse Hof aanmelden voor medisch onderzoek; een vitaliteitsecho, een termijnecho, een 13 - weken echo, een SEO (=20 weken echo), een groei-echo, een liggingsecho of een placenta controle. Deze onderzoeken kan Het Haagse Hof rechtstreeks bij je verzekering declareren. Daarvoor heeft Het Haagse Hof veel persoonlijke gegevens van je nodig; NAW gegevens, maar ook je BSN en verzekeringsgegevens. Deze gegevens gebruikt Het Haagse Hof uitsluitend in het contact met je eigen verzekeraar. De declaraties worden aangemaakt en verzonden via de beveiligde website van VECOZO. 

 

Communicatie 
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar extra gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en je verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Het Haagse Hof in combinatie met de gecertificeerde servers van onze IT-partner. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Deze gegevens blijven bewaard op onze servers totdat je ons verzoekt het te verwijderen. 

Zwijgplicht 

De medewerker van Het Haagse Hof noteert een aantal gegevens van jou en over de gesprekken die hij of zij met jou voert in een dossier. Deze medewerker is tot strikte geheimhouding verplicht (de zogenaamde ‘zwijgplicht’). Alleen collega’s van Het Haagse Hof, voor wie dat vanwege hun functie nodig is, mogen in je dossier kijken. 

Recht op inzage 

Je mag te allen tijde jouw dossier inzien. Als je vindt dat daar foutieve gegevens in vermeld staan, dan heb je het recht te vragen om deze te laten veranderen. 

Anoniem 

De gegevens die wij vastleggen zijn nodig om zo goed mogelijke zorg te verlenen. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om verantwoording af te leggen aan onze financiers over de besteding van het geld.  De gegevens worden gezamenlijk en anoniem aangeleverd. Die gegevens zijn dus niet tot personen herleidbaar. 

Bewaartermijn 

Het Haagse Hof is wettelijk verplicht je gegevens 20 jaar te bewaren. Dit doen wij zorgvuldig. Na deze periode zullen je hard copy gegevens vernietigd worden.

Verwerkers en andere derden 

Persoonsgegevens kunnen in opdracht van Het Haagse Hof worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Het Haagse Hof en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Je persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Je persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. 

Peridos en privacy

Wat is Peridos?

Het Haagse Hof levert net als alle andere screeningscentra in Nederland gegevens aan voor Peridos. Peridos is het landelijk perinatologisch (zwangerschap, bevalling, kraambed) dossier, waarin gegevens van de prenatale screening worden vastgelegd. 

Deze databank bevat de gegevens van zorgverleners en zorginstellingen die een contract hebben met een van de acht regionale centra. Deze contracten omvatten het houden van counselinggesprekken en het verrichten van prenatale screening: 13-weken echo en Structureel Echoscopisch Onderzoek (20 weken echo) . Verder worden zorginhoudelijke gegevens vastgelegd waarmee inzage kan worden verkregen in de kwaliteit van de prenatale screening. Als je besluit deel te nemen aan de screening betekent dit dat daarvoor je gegevens worden gebruikt. Deze gegevens zijn nodig om een diagnose te kunnen stellen en eventueel een behandeling aan te bieden en om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen.

 

Gebruik gegevens Peridos

Zorgaanbieders die bij je screening betrokken zijn, kunnen je gegevens raadplegen. Ook het regionaal centrum kan bij de gegevens in Peridos. Het regionaal centrum coördineert het screeningsprogramma en bewaakt de kwaliteit van de uitvoering door alle betrokken zorgverleners. Daarvoor heeft het een vergunning van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het regionaal centrum bewaakt de kwaliteit onder andere aan de hand van de gegevens in Peridos. Ook de zorgverleners zelf zijn bezig met kwaliteitsbewaking. Soms moeten zij daarvoor onderling gegevens vergelijken. Als je wilt, kunnen na afloop van de screening je persoonlijke gegevens uit Peridos worden verwijderd. Meld dit dan bij het echocentrum. Het systeem is optimaal beveiligd om je privacy te waarborgen. 

Wetenschappelijk onderzoek 

Anderen dan je zorgaanbieders en het regionaal centrum kunnen niet bij je persoonlijke gegevens. Voor statistieken, bijvoorbeeld hoeveel zwangeren van de prenatale screening gebruik maken, worden uitsluitend anonieme gegevens gebruikt. Dit betekent dat de gegevens op geen enkele wijze tot jou als persoon te herleiden zijn. Ook niet door degenen die de statistieken opstellen. Dat geldt ook voor wetenschappelijk onderzoek. Om de prenatale screening steeds opnieuw te verbeteren, is wetenschappelijk onderzoek nodig. Dat vindt bijna altijd uitsluitend met anonieme gegevens plaats. Hierbij zijn zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen getroffen opdat de gegevens niet naar jou of je kind herleidbaar zijn. In uitzonderingsgevallen zijn herleidbare gegevens voor het wetenschappelijk onderzoek nodig. Wil je niet dat je gegevens in zo’n uitzonderingsgeval worden gebruikt? Meld dit dan bij het echocentrum.

Uiteraard heeft je beslissing geen enkele invloed op de manier waarop je voor, tijdens of na de screening wordt behandeld. Kijk voor meer informatie op de website van Peridos: www.peridos.nl 

Je privacy-rechten 

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG") heb je een aantal rechten. Je hebt het recht om het echocentrum te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissen van je persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heb je het recht om Het Haagse Hof te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heb je ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen. Als je van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kan je contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wijzigingen 

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 15 augustus 2018. 

Cookies 

Om goed te functioneren maakt deze site gebruik van cookies. Deze cookies worden meegestuurd met de verscheidene pagina's die je bezoekt en worden op de harde schijf van je computer opgeslagen. Het gebruik van cookies zorgt ervoor dat instellingen en voorkeuren onthouden kunnen worden en dat je een prettige gebruikservaring hebt. Desgewenst kan je deze cookies zelf beheren via je browser. Wees je ervan bewust dat het aanpassen van de cookie-instellingen het functioneren van deze site kan beïnvloeden.